Bola ukončená súťaž na zabezpečenie mediátorov

Bola ukončená súťaž na zabezpečenie mediátorov

V rámci podaktivity 3 národného projektu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky „Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike“ sa ukončila súťaž na zabezpečenie mediátorov, ktorí budú na základe odporučenia súdu poskytovať mediáciu účastníkom súdnych konaní bezplatne.

Cieľom pilotného overovania odporúčania mediácie súdmi je zvýšiť využitie mediácie aj v prípadoch tých sporov, ktoré majú dohru na súde. Sudcovia tak budú mať možnosť napĺňať zmierovaciu úlohu súdu cestou odporučenia odborných služieb mediátorov, z ktorých časť bude pilotne overovať poskytnutie mediácie bezplatne, pričom odmena za mediačnú činnosť bude hradená z prostriedkov projektu. Vytvoria sa tak lepšie podmienky pre praktické naplnenie príslušných ustanovení procesných predpisov občianskeho práva.

Na základe splnenia všetkých podmienok súťaže bolo ako úspešných vyhodnotených 9 ponúk. S úspešnými uchádzačmi bude v priebehu mesiaca február uzatvorená rámcová dohoda. Ministerstvo spravodlivosti SR v najbližších dňoch vyhlási opätovne súťaž, aby sa naplnila predpokladaná kvóta 16 mediátorov. V súťaži žiadna ponuka nebola predložená pre obvody okresných súdov v Prešove, Bardejove a Považskej Bystrici, v ostatných prípadoch predložili uchádzači ponuky, ktoré presahovali predbežnú hodnotu zákazky, a preto nemohli byť vyhodnotené ako úspešné.