Dodatok č. 4 predlžuje projekt Vzdelávanie zamestnancov rezortu spravodlivosti a získavanie odborných znalostí o 12 mesiacov

Dodatok č. 4 predlžuje projekt Vzdelávanie zamestnancov rezortu spravodlivosti a získavanie odborných znalostí o 12 mesiacov

V nadväznosti na schválený Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nastala zmena v harmonograme projektu Vzdelávanie zamestnancov rezortu spravodlivosti a získavanie odborných znalostí. Projekt bol predĺžený o 12 mesiacov, ukončenie hlavných aktivít sa očakáva v decembri 2022.

Dodatok č. 4 v Centrálnom registri zmlúv