Doplnenie povinných identifikačných údajov do Obchodného registra SR bude automatizované

Doplnenie povinných identifikačných údajov do Obchodného registra SR bude automatizované

Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s registrovými súdmi má za úlohu zautomatizovať dopĺňanie identifikačných údajov do Obchodného registra SR, čoho výsledkom bude odbremenenie podnikateľov.

Podľa novely zákona o obchodnom registri z roku 2019, sú osoby zapísané v Obchodnom registri SR povinné najneskôr do 30. septembra 2022 doplniť identifikačné údaje o všetkých osobách vystupujúcich v obchodnom registri v určitom právnom postavení, napr. ako spoločníci, či prokuristi.

S využitím údajov, ktoré má štát momentálne k dispozícii, vykoná Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s registrovými súdmi automatizované doplnenie identifikačných údajov, a to najneskôr do 31. mája 2022.

Toto však nebude zrejme možné pri všetkých zapísaných osobách, keďže vedené údaje nemusia byť dostatočné na ich jednoznačnú identifikáciu.

Ak sa však stotožnenie podarí, zapísaná osoba dostane najneskôr 31. mája 2022 oznámenie o automatickom doplnení údajov a od povinnosti ďalšieho doplnenia bude oslobodená.

V prípade, ak nedôjde k automatizovanému doplneniu identifikačných údajov, zapísané osoby požiadajú o doplnenie týchto údajov podaním návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov. V prípade, ak sa návrh na zápis zmeny bude týkať výlučne doplnenia týchto údajov, bude žiadateľ od poplatku oslobodený.

Účelom doplnenia údajov je zámer, aby sa v budúcnosti pri zmenách údajov vyplývajúcich z iných evidencií mohol plne naplniť princíp 1-krát a dosť. Vďaka tomuto doplneniu bude možné preberať relevantné údaje o osobách z iných informačných systémov verejnej správy automatizovane.

Príklad: Ak sa spoločník presťahuje alebo spoločníčka zmení priezvisko, spoločnosť už nebude musieť podávať spoplatnený návrh na zmenu zapísaných údajov, ale pri zmene údajov evidovaných o nejakej osobe v registri fyzických osôb bude možné spracovať zmenu údajov o nej aj v obchodnom registri automatizovane.

Toto pravidlo by sa malo plne premietnuť v pripravovanom novom zákone o obchodnom registri, ktorý bude predstavený verejnosti čoskoro.