V projekte Analytické centrum boli uskutočnené dve štúdie.

V projekte Analytické centrum boli uskutočnené dve štúdie.

Štúdia č. 1 – Ako vyzerala dočasná ochrana v čase COVID-19

Na zmiernenie ekonomických vplyvov pandémie schválila Národná rada SR na jar 2020 novú pomoc – dočasnú ochranu pre podnikateľov, ktorí prevádzkujú podnik. O tento druh ochrany mohli podnikatelia žiadať od mája 2020.

Do konca roka súdy poskytli dočasnú ochranu 368 podnikateľom, ktorí spĺňali všetky predpísané náležitosti, pričom o nej rozhodovali 4 okresné súdy (Trnava, Banská Bystrica, Prešov, Žilina).

Viac štatistických informácií v galérii nižšie:

Štúdia č. 2 – Ako rozhodujú súdy pri prechovávaní marihuany pre vlastnú potrebu?

V priebehu rokov 2018 až 2020 slovenské súdy právoplatne rozhodli o 892 obvinených z trestného činu týkajúceho sa neoprávneného prechovávania marihuany pre vlastnú potrebu, čo je 0,9% zo všetkých obvinení, ktoré boli na súdoch za toto obdobie právoplatne vybavené. Odsúdených bolo celkovo 865 osôb, v priemere súdne konania trvali po rozhodnutie takmer 85 dní a po právoplatné skončenie veci 137 dní.

Priemerná dĺžka nepodmienečného trestu odňatia slobody bola na úrovni 10,5 mesiaca, najčastejšia výmera trestu povinnej práce bola 100 hodín a priemerná hodnota peňažného trestu dosiahla 625 €. V prípade neosvedčenia sa podmienečného trestu najčastejšie hrozil trest vo výmere 6 mesiacov. Protitoxikomanické ochranné liečenie bolo uložené len malému počtu osôb. Priemerný vek obvineného bol 27 rokov.

Pre porovnanie, počas rovnakého obdobia súdy v súvislosti s prechovávaním nielen marihuany, ale aj iných omamných, psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov právoplatne rozhodli o 1 722 obvinených. Taktiež rozhodli o 1 912 obvinených z nedovolenej výroby drog, ich držania, obchodovania s nimi a šírenia toxikománie.

Zaujímavý je pohľad na druh návykovej látky v prípade trestnej činnosti ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Po trestnom čine krádeže ide o 2. najčastejšiu trestnú činnosťou na Slovensku. Až v 85,5% prípadoch bol obvinený pod vplyvom alkoholu, pričom iba 0,4% prípadov pod vplyvom marihuany.

Marihuana je považovaná za najčastejšie užívanú omamnú látku, ako aj za najčastejšie zaistenú nelegálnu drogu na Slovensku. Národná protidrogová stratégia (2013 – 2020) kládla dôraz na posilnenie kvality a účinnosti preventívnych aktivít, avšak ich pravidelné a systematické hodnotenie chýba, hoci by mohlo priniesť presnejší pohľad na zmysel preventívnych opatrení.

Platná právna úprava na Slovensku patrí z hľadiska výšky trestných sadzieb za drogovú trestnú činnosť medzi najprísnejšie v rámci Európskej únie. Súčasný systém vedie najmä ku kriminalizácii užívateľov drog, no nevenuje sa dostatočne príčinám, ktoré vedú k samotnému užívaniu. Rovnako neodráža ani primárny cieľ, ktorým by malo byť úsilie uprednostniť postihovanie nelegálneho obchodu s drogami pred postihovaním užívateľov drog.

Ministerstvo spravodlivosti SR má k téme pripravené 2 návrhy, ktoré boli už v minulosti predkladané, avšak nebola na nich politická zhoda:

  1. Nový spôsob určovania množstva drogy a komplexné riešenie všetkých druhov omamných a psychotropných látok, pričom sa rozlišuje trestný postih za držbu (užívatelia) od iných foriem drogovej kriminality – výroba, predaj, nákup (dílerstvo). Návrh tohto zákona súčasne posilňuje formy prevencie a vytvára priestor, aby sa s užívateľmi mohlo pracovať aj inak ako len ich trestaním.
  2. Držba marihuany pre osobnú spotrebu. Za cieľ má v maximálne možnej miere rozlíšiť užívateľov od dílerov.

Možno predpokladať, že návrhy budú ešte predmetom politickej diskusie.

Viac štatistických informácií v galérii nižšie: