V projekte Zvyšovanie účinnosti súdnictva prostredníctvom ochrany/posilnenia postavenia obetí a zraniteľných strán boli rozbehnuté kľúčové aktivity.

V projekte Zvyšovanie účinnosti súdnictva prostredníctvom ochrany/posilnenia postavenia obetí a zraniteľných strán boli rozbehnuté kľúčové aktivity.

V roku 2022 sa uskutočnia 2 zahraničné cesty do Nórska, s cieľom zvýšiť kvalitu trestného stíhania v rodinnom práve. Pre plynulú realizáciu týchto návštev sa podarilo nadviazať spoluprácu so Správou nórskych súdov (Norwegian Courts Administration), s ktorou bola podpísaná Dohoda o spolupráci

Vďaka tejto spolupráci s nórskym partnerom by malo byť docielené odovzdávanie najlepšej praxe z Nórska, zlepšovanie znalostí o spôsoboch a postupoch navrhnutých na ochranu obetí a zavedenie opatrení na predchádzanie sekundárnej a opakovanej viktimizácie v súdnych konaniach.

V týchto dňoch dochádza k finalizovaniu príručky pod názvom Zvyšovanie efektívnosti a kvality justičného systému v oblasti ochrany obetí zločinu a ochrany maloletých v rámci rodinných právnych sporov, ktorej účelom je zlepšiť vedomosti o zaobchádzaní s obeťami. 

Príručka poukazuje na zriadenie špecializovaných miestností na vybraných súdoch, ako aj na vedenie výsluchu a vypočúvanie tak, aby deti a obzvlášť zraniteľné obete neboli sekundárne viktimizované, a aby pre nich boli vytvorené vhodné podmienky počas súdneho konania. Už samotnou ambíciou projektu je zabezpečiť, aby zisťovanie názoru dieťaťa a výsluch obete neboli pre nich traumatizujúce.