Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike

Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike

V rámci operačného programu Efektívna verejná správa sa Ministerstvo spravodlivosti SR zapojilo do národného projektu na zvýšenie povedomia o ADR (z anglického Alternative Dispute Resolution) v civilnej a trestnej oblastizo strany sudcov, prokurátorov, súdnych úradníkov či širšej verejnosti, a zároveň na posilnenie prístupu k aplikovaniu alternatívnych sankcií v praxi. Projekt je spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom.

Realizácia aktivít v rámci projektu začala v decembri 2020, pričom jeho podstatou sa stalo zvýšenie využívania mimosúdnych foriem riešenia sporov. Do 2 rokov od spustenia projektu sa plánuje otestovať 2 hypotézy, ktorými by sa malo zabezpečiť lepšie aplikovanie alternatívneho riešenia sporov:

 1. pilotné zabezpečenie poskytovania mediácie ako služby verejnosti bez finančnej účasti osôb zúčastnených na mediácii
 2. pilotné zavedenie špecialistu pre oblasť trestnej mediácie

Po úspešnej realizácii projektu sa tak do februára 2023 očakáva, že využívaním mediácie sa dosiahne skrátenie súdneho konania či času sudcov, potrebného na riešenie sporov. Z dlhodobého hľadiska prinesie projekt pokles nových prípadov na súdoch ako dôsledok propagácie mediácií ako formy prístupu k spravodlivosti.

K existujúcej pozícii probačného a mediačného úradníka vznikne nová pozícia špecialistu pre oblasť trestnej mediácie, ktorá odbremení preťaženosť súčasného probačno-mediačného úradníka, a umožní mu tak kvalitnejšiu prácu a výkon pri probačnom dohľade.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 1 199 981,96 €.

Viac informácií o projekte.

Míľniky projektu:

2020
Začiatok realizácie projektu
2020
2021
Zmapovanie a zhodnotenie súčasného stavu
Dňa 16. apríla 2021 sa stretli odborníci z viacerých oblastí, aby na virtuálnej pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prediskutovali aplikáciu alternatívnych prístupov v justícii na Slovensku, konkrétne využívanie mediácie v civilnom práve, v rámci národného projektu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike.

​Odborníci z Českej republiky zdieľali poznatky a názory na právnu úpravu mediácie v Čechách, so zameraním najmä na inštitút „prvého nariadeného stretnutia s mediátorom“. Takáto forma odporúčania mediácie súdom je veľmi zaujímavou kombináciou potreby vo vhodných prípadoch aj po začatí súdneho konania odkloniť účastníkov od súdneho konania k možnosti pokúsiť sa za pomoci kvalifikovaného mediátora dosiahnuť o predmete sporu dohodu, na druhej strane zachováva princíp dobrovoľnosti mediácie.

Slovenský právny poriadok zatiaľ takéto nariadenie mediácie neumožňuje, s výnimkou nariadenia mediácie v súdnych sporoch o výkon rozhodnutia vo veciach maloletých. V rámci ďalšej (analytickej) časti projektu bude tento český vzor podrobený bližšiemu rozboru za účelom posúdenia vhodnosti zavedenia aj do slovenského právneho poriadku.

Slovenskí mediátori sa počas rozpravy zamerali na najväčšie nedostatky súčasnej právnej úpravy a na identifikáciou možných príčin, ktoré brzdia široké využitie mediácie. Medzi najväčšie výzvy tak zaraďujú:
 • potreba vzdelávania mediátorov (aj v celoživotnom vzdelávaní mediátorov),
 • prehodnotenie registra mediátorov v súvislosti s veľkým množstvom neaktívnych mediátorov,
 • informovanie verejnosti o mediácii,
 • nastavenie transparentnej spolupráce so súdmi.
Aj napriek neustále zväčšujúcom sa povedomí o možností riešenia sporov formou mediácie, väčšina klientov stále oslovuje mediátorov nie na základe odporúčania súdu, ale práve z dôvodu, že sa „nechcú súdiť“. Mediátori bežne spolupracujú aj s advokátskymi kanceláriami avšak pre lepšiu spoluprácu so súdmi bude potrebné nastaviť jednotnú koncepciu.

Ako polemická sa ukazuje povinnosť platiť za mediáciu, nakoľko podľa súčasnej právnej úpravy je mediácia podnikaním. Časť mediátorov s tým nastavením súhlasí, no časť mediátorov zastáva názor, že  mediácia (najmä vo forme odporúčanej mediácie, ktorú cielene odporúčajú alebo nariaďujú súdy) by mala byť hradená inou formou.

V rámci rozpravy vystúpili aj zástupcovia jednotlivých profesií a orgánov verejnej moci, ktorí prichádzajú s mediáciou do „kontaktu“ pri realizácii svojich kompetencií (súdy, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Centrum právnej pomoci, notári, advokáti).

Odborná rozprava potvrdila niektoré predpoklady, získané doterajším mapovaním stavu mediácie, priniesla nové poznatky, ktoré budú základom pre ďalší výskum, ako aj praktické návrhy, ktoré budú ďalej rozpracované.

V ďalšej fáze projektu sa bude podaktivita 1 v časti mediácie v civilnom práve venovať najmä otázkam AKO:  
 • ZLEPŠIŤ INFORMOVANOSŤ VEREJNOSTI AJ ODBORNEJ VEREJNOSTI
 • ZVÝŠIŤ MOTIVÁCIU VYUŽITIA MEDIÁCIE
 • ZVYŠOVAŤ KVALITU MEDIAČNÝCH SLUŽIEB
 • SKVALITNIŤ REGISTER MEDIÁTOROV – JEDNODUCHÁ MOŽNOSŤ VYHĽADAŤ MEDIÁTORA
 • PODPORIŤ A SIEŤOVAŤ SLUŽBY NA REGIONÁLNEJ ÚROVNI
 • REVIDOVAŤ ZÁKON O MEDIÁCII (PRÁVNU ÚPRAVU MEDIÁCIE)
V mesiacoch august a september sa začne realizovať aj výskum formou dotazníkového prieskumu, zameraný na získanie podrobnejších údajov od odbornej verejnosti. Výsledky budú prezentované na odbornej rozprave APLIKÁCIA ALTERNATÍVNYCH PRÍSTUPOV V JUSTÍCII NA SLOVENSKU II. O termíne odbornej rozpravy bude Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky informovať na svojej webovej stránke.

Tlačová správa: https://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=3403

Zlepšenie využitia mediácie tak v trestných ako aj v civilných súdnych konaniach a celkovo rozšírenie alternatívnych prístupov v justícii na Slovensku. Aj to bolo témou úvodnej konferencie k projektu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky „Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike“.

​Konferencia sa konala v dňoch 12. a 13. apríla 2021 v Omšení. Jej cieľom bolo najmä predstaviť samotný projekt a celkovo problematiku využívania alternatívnych spôsobov riešenia sporov, pričom jednotliví prednášatelia zdôraznili nevyhnutnosť sústavne sledovať trend restoratívneho vnímania justície a  potrebu rozvíjať možnosti, ktoré už v súčasnosti legislatíva umožňuje a ktoré majú potenciál zlepšiť využitie mediácie tak v trestných ako aj v civilných súdnych konaniach.

Pozvanie na konferenciu okrem hostí z českej Probačnej a mediačnej služby ČR a Inštitútu pre restoratívnu justíciu prijali zástupcovia orgánov verejnej moci, ktorých súčinnosť pri sledovaní cieľa projektu je nevyhnutná. Na konferencii boli prítomní zástupcovia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Generálnej prokuratúry SR, Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže SR, prezident a 1. viceprezidentka  Policajného zboru SR, viacerí predsedovia, podpredsedovia a sudcovia okresných a krajských súdov, zástupcovia Centra právnej pomoci, Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Pozvanie na úvodnú konferenciu prijali aj zástupcovia Slovenskej advokátskej komory, Notárskej komory SR, Slovenskej komory psychológov a zástupcovia občianskych združení mediátorov.

Obsahom programu v trestnej sekcii bola odborná diskusia reagujúca na príspevky týkajúce sa najmä implementačnej časti projektových aktivít a poznatky účastníkov z oblasti vykonávania mediácie v trestnom konaní a probácie – výkonu dohľadu nad sankciami nespojenými s odňatím slobody, keďže obe činnosti zabezpečuje v SR probační a mediační úradníci. Prínosom zároveň bolo oboznámenie sa so štruktúrou vzdelávania, kapacitami probačnej a mediačnej služby a spôsobom ich využívania v Českej republike. Diskusné fórum zložené so zástupcov rôznych organizácií justičného prostredia zároveň vytvára vhodný podklad pre budúci rozvoj tohto prostredia a zrealizovanie  potrebných zmien s cieľom intenzívnejšieho využitia nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike.

Odborný program sekcie mediácie v civilných veciach okrem podrobnejšieho predstavenia jednotlivých aktivít a podaktivít projektu pozostával aj z diskusie k predbežným záverom analýzy súčasného stavu využitia civilnej mediácie v kontexte sporov, v ktorých prebieha súdne konanie. Analýza predstavuje súhrnný komplex zmapovania právnej úpravy vrátane vybranej zahraničnej právnej úpravy a stavu využitia mediácie z dostupných štatistických údajov ako aj z úvodných prieskumov. V ďalšej časti projektu bude predmetom podrobné zameranie sa na zistené prekážky širšieho využitia mediácie.

Analýzy  stavu využitia alternatívnych spôsobov riešenia konfliktu v trestnom práve a v civilnom práve budú slúžiť ako východisko pre navrhnutie riešení zefektívnenia využitia ADR – mediácie v kontexte restoratívnej justície a mediácie v civilnej oblasti. Ďalšou aktivitou národného projektu bude odborná rozprava s názvom APLIKÁCIA ALTERNATÍVNYCH PRÍSTUPOV V JUSTÍCII NA SLOVENSKU II.

Tlačová správa: https://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=3455

2021
2021
Odborné vzdelávanie
Realizácia aktivít projektu bude prebiehať prostredníctvom 2 tematických celkov, a to formou odborného vzdelávania sudcov a zážitkového workshopu v oblasti mediácie.

Plánuje sa položiť základ pre nový systém vzdelávania začínajúcich probačných a mediačných úradníkov, sudcov (prípadne aj vyšších súdnych úradníkov a justičných čakateľov) a prokurátorov, a zároveň navrhnúť progresívny a inovatívny systém ďalšieho vzdelávania, ktorý v súčasnosti v podmienkach SR chýba.
2021
2021
Poskytovanie služieb mediátorov ako službu verejnosti
Ide o implementačnú testovaciu časť projektu, počas ktorej sa zrealizuje verejné obstarávanie na výber mediátorov zabezpečujúcich poskytovanie mediačnej služby.

Vyskúšajú sa a preveria možnosti využívania mediačnej služby - či by aplikovanie civilnej mediácie posilnilo využitie mediácie v sporoch, kde sa z rôznych dôvodov neuskutočnila mediácia pred samotným začatím konania, ale kde existuje možnosť, že po odporučení mediácie budú strany schopné uzatvoriť mediačnú dohodu a svoj spor ňou vyriešiť.

Poskytovanie služieb bude hradené mediátorovi výlučne z finančných prostriedkov tohto projektu, tz. bez finančnej účasti osôb zúčastnených na mediácii s mediátorom.

Prezentácia z online meetingov s mediátormi
2021
2021
Pilotné zavedenie špecialistu pre oblasť trestnej mediácie
V tejto implementačnej testovacej časti projektu má dôjsť k oddeleniu probácie od trestnej mediácie na lokálnej úrovni. Tá bude realizovaná prostredníctvom pozície špecialistu na trestnú mediáciu, ktorá bude pre tento projekt vytvorená.
2021
2022
Legislatívne návrhy za účelom zefektívnenia verejnej správy
Očakávané 2 legislatívne návrhy v príslušnej oblasti (civilnej a trestnej) implementujú do právneho poriadku a aplikačnej praxe riešenia definované počas chodu projektu.
2022
2022
Komplexná štúdia
Aktivity na projekte majú za úlohu zmapovať súčasnú situáciu využívania alternatívneho riešenia sporov prostredníctvom mediácie a aplikovania alternatívnych sankcií v SR, vrátane návrhov na zlepšenie danej situácie, ale aj navrhnúť reformy probačnej a mediačnej služby v trestnej oblasti a mediácie v civilnej oblasti.
2022
2022
Zvýšenie povedomia o alternatívnom riešení sporov v oblasti trestnej a civilnej zo strany sudcov, prokurátorov, súdnych úradníkov a širšej verejnosti
Posilní sa prístup k aplikovaniu alternatívnych sankcií v praxi prostredníctvom realizovaných vzdelávacích a praktických aktivít v rámci projektu.
2022