Budovanie a posilnenie analytických kapacít v rezorte spravodlivosti a zavedenie kľúčových znalostí systémov rezortu

Budovanie a posilnenie analytických kapacít v rezorte spravodlivosti a zavedenie kľúčových znalostí systémov rezortu

Ministerstvo spravodlivosti SR vďaka finančnej spolupráci s Európskym sociálnym fondom spustilo v rámci operačného programu Efektívna verejná správa celoslovenský projekt zameraný na budovanie a posilnenie analytických kapacít na Ministerstve spravodlivosti SR.

V marci 2017 boli v rámci projektu odštartované 2 paralelne prebiehajúce aktivity, ktorých spoločným cieľom sa stalo vytvorenie analytického centra zabezpečujúceho kvalitu ľudských zdrojov.

Toto analytické centrum má tvoriť tím špecialistov, predovšetkým s právnickým a ekonomickým vzdelaním. Vďaka ich vysokej znalosti problematiky tak budú schopní analyticky spracovať navrhované opatrenia, ich monitoring ale aj hodnotenie.

Spolu s ukončením projektu, v marci 2022, sa očakáva modernizovaná justícia, schopná nasledovať Európsku úniu zavádzaním štandardov a aplikáciou príkladov z praxe. Skvalitnenie služieb a ich systematický rozvoj, transparentné a merateľné vynaloženie verejných zdrojov, ale aj spolupráca s členskými štátmi, odborníkmi či neziskovými organizáciami v zahraničí budú výsledkom niekoľkoročnej práce v rámci tohto projektu.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 2 973 943,83 €.

Aktuality k projektu

Viac informácií o projekte.

Míľniky projektu:

2017
Začiatok realizácie aktivít projektu
Už v prvom roku fungovania projektu bolo vypracovaných 13 hodnotení analýz či štúdií, ale aj Metodika určovania potrebného počtu sudcov na súdoch.

Zamestnanci Analytického centra absolvovali 6 školení, ako aj 2 zahraničné cesty do Litvy a Estónska s cieľom vzájomného zdieľania skúseností a vedomostí.
2017
2018
Rok 2018
V súčinnosti s externými expertmi začala aktívna spolupráca na systéme vyhodnocovania činností, tzv. procesná mapa.

Zamestnanci sa v tomto roku zúčastnili 50 odborno-vzdelávacích aktivít za účelom zvyšovania svojej kvalifikácie. Následne získané vedomosti a skúsenosti priebežne sprístupňovali na internej znalostnej databáze, no zároveň ich prakticky využívali, a dodnes využívajú, pri svojej práci.

Výsledkom celoročnej práce bolo tiež vypracovanie a schválenie 25 analýz, 1 metodiky a Analýzy vzdelávacích potrieb.
2018
2019
Rok 2019
Zamestnanci Analytického centra sa naďalej zúčastňovali na odborno-vzdelávacích aktivitách za účelom zvyšovania svojej špecializácie.

Z 38 absolvovaných aktivít, pozostávajúcich z rôznych konferencií, workshopov či seminárov, bola 1 venovaná zahraničnej stáži v USA, ale aj 4 odborným školeniam zameraným na budovanie odborných kapacít Analytického centra. Popritom sa tiež uskutočnil súbor návštev na krajských a okresných súdoch.

Vypracovaných bolo 34 analýz a 18 metodík.
2019
2020
Covid-19
Ani pandémia COVID-19 nezastavila 33 plánovaných vzdelávacích aktivít zamestnancov, pričom tie zahraničné sa uskutočnili online formou. 11 zamestnancov absolvovalo prax za účelom vykonávania analytických činností v oblasti justície a úspešne sa zúčastnilo všetkých naplánovaných školení v rámci plánu vzdelávania.

Zamestnanci Centra predložili 32 analytických výstupov a 4 metodické materiály.
2020
2021
Ukončenie projektu
Ku dňu 31.12.2021 došlo k ukončeniu realizácie hlavnej aktivity v rámci projektu Budovanie a posilnenie analytických kapacít v rezorte spravodlivosti a zavedenie kľúčových znalostí systémov rezortu
2021