Obchodný register a životné situácie podnikateľov

Obchodný register a životné situácie podnikateľov

V rámci zvyšovania efektívnosti súdneho systému, ku ktorému sa Ministerstvo spravodlivosti SR zaviazalo v operačnom programe Efektívna verejná správa za spolufinancovania Európskym sociálnym fondom, má dôjsť k revitalizácii obchodného registra.

Od marca 2017 tak v tomto celonárodnom projekte dochádza najmä k legislatívnej podpore pri zavádzaní inovatívnych procesov v registri za úzkej spolupráce s projektom Informačný systém obchodného registra.

Za cieľ projektu bolo definované vyčistenie obchodného registra od nesprávnych údajov a plná pripravenosť na nasadenie a prevádzku nového informačného systému obchodného registra.

Ukončením projektu v novembri 2023 sa očakávajú mnohé zlepšenia, ktoré pomôžu nielen zamestnancom súdneho systému či Ministerstva spravodlivosti SR, ale aj širokej verejnosti a podnikateľom.

Údaje v obchodnom registri budú dostupné vo formáte otvorených údajov a použiteľné na právne účely, pričom register bude zdrojom vysokokvalitných dát. Rovnako bude umožnení prístup elektronickými prostriedkami ku všetkým údajom z obchodného registra.

Jednotlivé zmeny v registri budú vykonávané online, bezodkladne a obratom – t.j. do 24 hodín, pričom všetky konania registrácie obchodných spoločností budú primárne a povinne elektronické. Celkovým výsledkom zefektívňovania obchodného registra bude komplexná podpora životných situácií, ako založenie, zmeny či zrušenie obchodnej spoločnosti.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 1 199 651,64 €.

Viac informácií o projekte.

Míľniky projektu:

2017
Návrh opatrení na zlepšenie fungovania obchodného registra
Bol vytvorený dokument obsahujúci rad opatrení, ktorých zavedením sa dosiahne zlepšenie súčasného fungovania a efektivity obchodného registra. Jednotlivé opatrenia sú zamerané najmä na zvýšenie komfortu služieb pre zapisované subjekty a odbremenenie registrových súdov od administratívnej agendy.
2017
2018
Pracovný pobyt na Ministerstve spravodlivosti v Estónsku
Vďaka medzinárodnej spolupráci zameranej na výmenu know-how došlo k získaniu praktických poznatkov z oblasti elektronických služieb aplikovaných štátom a občanmi, ale aj fungovania obchodného registra v Estónsku.
2018
2018
Mapovanie aktuálneho stavu procesov a Analýza subjektov pre externé zápisy
Súčasťou týchto aktivít bola aj analýza potrebnosti a odborného zamerania subjektov pre externé zápisy do obchodného registra. Ich výsledkom bolo vyhodnotenie najviac vyhovujúcich subjektov pre výkon zápisu a zmien v obchodnom registri.
2018
2018
Ekonomicko-komparatívna analýza
Prebehla komparácia zdigitalizovania a archivácie spisov s uskladnením aktuálnych papierových dokumentov tradičným spôsobom (archiváciou).
2018
2019
Analýza legislatívnych noriem, metodických pokynov a usmernení
V nadväznosti na zmeny v Obchodnom zákonníku bola vykonaná analýza vybraných noriem, pokynov či usmernení a novelizácia dotknutých právnych predpisov, ktoré sú v gescii iných rezortov.
2019
2019
Koordinácia zmien v biznis legislatíve
Na základe výsledkov analýz bol pripravený návrh legislatívnych zmien potrebných pre skvalitnenie podnikateľského prostredia a integráciu s európskym riešením prepojenia obchodných registrov (systém prepojenia obchodných registrov BRIS v zmysle požiadaviek práva EÚ).
2019
2020
Legislatívna analýza
Bola vykonaná analýza zameraná na legislatívne zmeny smerom k možnosti čistenia dát v obchodnom registri (so zameraním najmä na ex offo výmazy údajov z obchodného registra), ako aj možnosti externých subjektov (tzv. registrátorov) vstupovať do obchodného registra pre potreby vykonania zápisov.
2020
2020
Čistenie dát v obchodnom registri
Došlo k spusteniu priebežného čistenia a párovania dát, ktoré majú za cieľ vyčistiť obchodný register od „nefunkčných spoločností“.
2020
2021
Návrh manažmentu kvality a výkonnosti pre životné situácie podnikateľov
Začalo sa s testovaním podmienok pre externé subjekty na zápis do obchodného registra, pričom na základe stanovenej metodiky, KPI a testovacích scenárov sa spustí testovací proces.
2021