Procesno-organizačný audit Ministerstva spravodlivosti SR a vybraných organizácií rezortu spravodlivosti a audit výkonu súdnej moci

Procesno-organizačný audit Ministerstva spravodlivosti SR a vybraných organizácií rezortu spravodlivosti a audit výkonu súdnej moci

V rámci operačného programu Efektívna verejná správa sa Ministerstvo spravodlivosti SR zaviazalo zefektívniť súdny systém a zvýšiť vymožiteľnosť práva na celom území Slovenskej republiky.

Od augusta 2016 sa tak v rámci projektu zameriavalo na zjednodušovanie a zdokonaľovanie procesov v súdnictve, ktoré majú zlepšiť fungovanie súdov ako aj kvalitu služieb poskytovaných občanom.

Hlavným prínosom tohto projektu je zavádzanie opatrení, ktoré zabezpečia plynulý chod slovenského súdneho systému bez zbytočných prieťahov, no zároveň sa zachová aj kvalita jeho rozhodnutí.

Cieľom projektu je tak vytvoriť podmienky na zvýšenie efektívnosti súdov, zrýchlenie súdneho konania a zefektívnenie fungovania súdneho systému.

Po úspešnom ukončení projektu, ktorý sa očakáva v septembri 2022, tak vytvoríme podmienky na zvýšenie efektívnosti súdov čím sa zrýchlia aj súdne konania. Taktiež budú optimalizované procesy v súdnictve, zvýši sa kvalita služieb poskytovaných smerom navonok ako aj procesy na Ministerstve spravodlivosti SR.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu tohto projektu predstavujú sumu 8 392 062,50 €.

Viac informácií o projekte.

Míľniky projektu:

2016
Začiatok realizácie projektu
2016
2017
CEPEJ
V rámci aktivity č. 1: Analýza súčasného stavu a audit výkonu súdnej moci bola podpísaná zmluva o spolupráci s Radou Európy, ktorá založila organizáciu CEPEJ (Európska komisia pre efektívne súdnictvo) ako špecializovanú organizáciu zameranú výlučne na efektívne fungovanie súdnictva.

Počas tohto obdobia boli spracované podklady v rámci súčasného stavu súdnictva, ako aj zanalyzovaný stav procesov v oblasti centralizácie súdneho manažmentu. Výstupom týchto aktivít sa stala Správa o stave (mikro)procesov z obehu súdneho spisu ale aj finálna verzia analýzy súčasného stavu.

Cieľom tejto aktivity bolo v spolupráci s organizáciou CEPEJ vykonať audit výkonu súdnej moci na reprezentatívnej vzorke 12 súdov. Do výberu sa dostali 3 krajské súdy: Bratislava, Žilina, Košice a 9 okresných súdov: Bratislava I, Banská Bystrica, Košice, Galanta, Piešťany, Martin, Bánovce nad Bebravou, Senica, Stará Ľubovňa.
2017
2018
Pracovné skupiny
Pod aktivitou č. 2: Návrh budúceho stavu procesov s akcentom na ich efektivitu a účinnosť a zvýšenie kvality výkonu/poskytovaných služieb a súdnej moci a aktivitou č. 3: Implementácia nástrojov na zabezpečenie kvality a efektivity v rezorte justície a na Ministerstve spravodlivosti SR boli na základe Správy o stave justície (CEPEJ) vytvorené pracovné skupiny k týmto témam:

  • nastavenie vhodných podmienok na súde pre rodinno-právnu agendu
  • možnosti využitia inštitútu „lietajúceho sudcu“ v slovenskom právnom systéme
  • špecializácia súdov a sudcov
  • časové rámce a analýza reštančných vecí
  • súdna mapa
  • prerozdeľovanie (ľudských a finančných) zdrojov
  • zlepšenie IT nástrojov v justícii
Na podporu personálneho posilnenia súdov vo vybraných agendách boli prijatí zamestnanci na jednotlivých súdoch, s ktorými má Ministerstvo spravodlivosti SR uzatvorenú Zmluvu o spolupráci pri realizácii projektu.
2018
2019
Implementácia nástrojov
V aktivite č. 3: Implementácia nástrojov na zabezpečenie kvality a efektivity v rezorte justície a na Ministerstve spravodlivosti SR boli realizované 4 hlavné opatrenia:

1) Na základe činnosti pracovnej skupiny k možnosti využitia inštitútu „hosťujúceho sudcu“ v slovenskom právnom systéme bol schválený návrh zákona, ktorým sa mení zákon upravujúci postavenie sudcov (zák. č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich).
Zákon o hosťujúcom sudcovi je v platnosti od 15. 10. 2019.

2) Vďaka zvýšenému záujmu a na základe pozitívnych skúseností bol Cochemského model riešenia rozvodových podmienok a úprav rodičovských práv a povinností zavedený na ďalších 4 súdoch (Okresný súd Bardejov, Okresný súd Poprad, Okresný súd Rimavská Sobota, Okresný súd Vranov nad Topľou).
Po úspešnom ukončení pilotnej fázy sa očakáva zavedenie Cochemského modelu na všetky súdy s rodinno-právnou agendou.

3) Sekcia civilného práva spustila testovanie technických funkcionalít pre nastavenie časových rámcov, ako aj fáz konania. Počas tejto aktivity prebiehali nielen vyhodnocovania výsledkov testovania, ale aj školenia na pilotných súdoch k tomuto novému modulu, ktorý je implementovaný priamo v IS Súdny manažment.
Po úspešnom vyhodnotení pilotnej fázy má dôjsť k rozšíreniu daných riešení na všetky okresné a krajské súdy SR.

4) V rámci analýzy a nastavenia procesov na Ministerstve spravodlivosti SR bola vytvorená prvá verzia dokumentov Analýza a koncept riešenia pre jednotlivé procesy, metódy, informačný systém a personál pre MS SR a Akčný plán implementácie procesov pre MS SR. K schváleniu ich finálnej verzie došlo v nasledujúcom roku.
2019
2020
Cochem a súdna mapa
Na súdoch, ktoré zavádzajú nové postupy inšpirované Cochemského modelom a multidisciplinárny prístup k poručenskej agende či podporujú interdisciplinárnu spoluprácu podľa priebežných štatistík, došlo k vyššiemu percentu dosiahnutia rodičovskej dohody v čase medzi začatím súdneho konania a prvým pojednávaním.

Nielenže sa osvedčila spolupráca sudcov so psychológom, no zároveň je možné pozitívne hodnotiť aj aktivity advokátov a mediátorov, ktorí postupne nastavujú pravidlá pre rozvoj interdisciplinárnej spolupráce pri efektívnom dosahovaní rodičovských dohôd aj na úrovni poskytovania právnych služieb, mediačnej činnosti a činnosti poradenských konzultantov.

Pracovná skupina tiež pokračovala v diskusii o úprave navrhovanej súdnej mapy a s ňou súvisiacej špecializácii súdov a sudcov. Následne bol vydaný dokument Odporúčania pre tvorbu novej súdnej mapy a prebehlo pripomienkové konanie k návrhu zákona o sídlach a obvodoch súdov a o zmene a doplnení niektorých predpisov – LP/2020/587.

Napriek situácii súvisiacej s pandémiou COVID-19 sa v rámci reštriktívnych opatrení pokračovalo v postupnom meraní a prehodnocovaní zavádzaných opatrení na súdoch. Formulovali a aktualizovali sa príručky a metodiky, ktoré boli v súvislosti s činnosťou pracovných skupín vypracované.
2020
2021 / 2022
Aktivita č. 3: Implementácia nástrojov na zabezpečenie kvality a efektivity v rezorte justície a na Ministerstve spravodlivosti SR a aktivita č. 4: Zhodnotenie a zmeranie efektivity zavedených procesov v rezorte justície budú priebežne dopĺňané, nakoľko sú v procese realizácie.
2021 / 2022