Vzdelávanie zamestnancov rezortu spravodlivosti a získavanie odborných znalostí

Vzdelávanie zamestnancov rezortu spravodlivosti a získavanie odborných znalostí

Ďalší celoslovenský projekt, do ktorého sa Ministerstvo spravodlivosti SR zapojilo, má za úlohu vzdelávanie svojich zamestnancov. V rámci operačného programu Efektívna verejná správa, ktorého jednou z priorít je zvýšenie efektívnosti súdneho systému, ho spolufinancuje Európsky sociálny fond.

Od februára 2018 sa začalo s aktivitami v prospech skvalitňovania vzdelávania zamestnancov Ministerstva spravodlivosti SR ako aj administratívneho či manažérskeho personálu súdov.

Projekt vzdelávania je zameraný aj na pozície na nižších úrovniach v organizačnej štruktúre a kladie dôraz na kvalifikáciu týchto zamestnancov, čím sa zvýši ich úspešnosť na interných výberových konaniach na vyššie pozície.

Jazykové školenia zabezpečia potrebnú úroveň jazykovej vybavenosti, ktorá je nevyhnutná pri akejkoľvek cudzojazyčnej komunikácii či využití cudzieho jazyka.

Hlavným cieľom tohto národného projektu je zabezpečiť také vzdelávanie, aby po jeho absolvovaní boli zamestnanci odborne pripravení a schopní podporiť prebiehajúce reformy v rezorte justície.

Paralelne s realizáciou a implementáciou projektu vzdelávania vznikne akýsi kompetenčný model, ktorý bude nápomocný pre využívanie modulu vzdelávanie v systéme SAP. Ten bude slúžiť na zadefinovanie pracovných pozícií a funkcií, určenie kompetencií danej pracovnej pozície, ale aj výber vhodných školení, ktoré by mal zamestnanec absolvovať.

K decembru 2022, ako termínu ukončenia projektu, sa očakáva nielen zvýšenie kvalifikácie zamestnancov a kvality ich práce, ale aj zvýšenie ich spokojnosti. Tá má pozitívne vplývať na znižovanie fluktuácie v jednotlivých regiónoch. Vďaka zvýšeniu kvalifikácie budú mať zamestnanci možnosť kariérneho rastu, a zároveň nadobudnuté poznatky zjednodušia, zefektívnia a zvýšia kvalitu ich práce.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu  2 198 979,13 €.

Viac informácií o projekte.

Míľniky projektu:

2018
Začiatok realizácie aktivít projektu
V prvom roku sa do 49 vzdelávacích aktivít zapojilo celkom 1690 osôb, pričom 21 z nich sa uskutočnilo v zahraničí. Vzdelávania v rámci SR boli organizované na regionálnej úrovni, z dôvodu zabezpečenia dostupnosti vzdelávacích aktivít čo najväčšiemu počtu účastníkov.

Prebehla príprava kompetenčného modelu a implementácia Znalostnej databázy, ako aj zber materiálov do nej.
2018
2019
Znalostná databáza pre zamestnancov ministerstva bola implementovaná a sprístupnená na intranete Ministerstva spravodlivosti SR a priebežne dopĺňaná materiálmi zo školení.

Prebehlo zavedenie modulu Vzdelávanie štátnych zamestnancov do informačného systému SAP a vytváranie kompetenčných modelov.

Zrealizovalo sa 169 vzdelávacích aktivít na rôzne odborné témy v oblastiach špecializovaného vzdelávania, workshopy k verejnému obstarávaniu, zahraničné a jazykové vzdelávanie v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku. Do týchto aktivít sa zapojilo celkom 2867 osôb.
2019
2020
Covid-19
Realizácia aktivít projektu z dôvodu mimoriadnej situácie na území SR v súvislosti s pandémiou sa značne spomalila. Niektoré školenia bolo nevyhnutné zrušiť, iné presunúť. Zároveň sa kvôli opatreniam intenzívne pracovalo na prechode z prezenčnej formy vzdelávania na dištančnú.

Prebiehali individuálne kurzy anglického a nemeckého jazyka, no špecializované školenia, jazykové kurzy a zahraničné aktivity sa konali prevažne dištančne. Celkovo sa zrealizovalo 64 aktivít vzdelávacieho charakteru, do ktorých bolo zapojených 3107 osôb.
2020