Zavedenie Spoločného systému hodnotenia kvality (model CAF)

Zavedenie Spoločného systému hodnotenia kvality (model CAF)

V rámci operačného programu Efektívna verejná správa sa Ministerstvo spravodlivosti SR zaviazalo, za finančnej spolupráce s Európskym sociálnym fondom, prispieť k zvýšeniu efektívnosti súdneho systému zavedením systému hodnotenia kvality.

Cieľom projektu bolo získať štruktúrovaný obraz organizácie (pilotných súdov) prostredníctvom samohodnotenia, ako aj následné námety pre zlepšovacie činnosti. Rovnako sa v rámci projektu zvyšovala kvalita procesov pilotných súdov vo všetkých oblastiach pôsobnosti a pravidelne sa sledovali trendy zvyšovania kvality. 

Jedným z dôvodov začiatku realizácie projektu v júli 2017 bola ochota reagovať na rastúcu potrebu posilnenia zodpovednosti a legitimity voči zainteresovaným stranám, a tiež snaha modernizovať a meniť zaužívané systémy fungovania a poskytovania služieb smerom k občanom. 

Model CAF (z anglického Common Assessment Framework) má slúžiť ako nástroj vhodný pre prvotnú diagnostiku organizácie v začiatku procesu strategického plánovania, ako aj na identifikovanie vlastných silných stránok a oblastí na zlepšovanie, podporu zmeny kultúry v organizácii a zainteresovanie zamestnancov do manažérstva organizácie.

Ukončením projektu vo apríli 2021 došlo k implementácii modelu CAF na vybraných pilotných súdoch, čím sa ukotvili manažérske prístupy do systému založeného na procesnom manažérstve. Taktiež bol zabezpečený kontinuálny rozvoj vo vytváraní predpokladov v rôznych oblastiach ako je vodcovstvo, stratégia a plánovanie, podpora zamestnancov a iné.

Mieru zlepšenia v rámci udržateľnosti projektu je možné kvantifikovať rastom bodového hodnotenia v samohodnotiacej správe, vytváranej v dvojročnej perióde. 

Počas pilotnej implementácie modelu CAF mali ostatné súdy, ktoré prejavili záujem o získanie titulu ECU (z anglického Effective CAF User), možnosť aktívne spolupracovať s odborníkmi, aby tak zabezpečili implementáciu modelu CAF celoplošne. Zároveň bola vytvorená jednotná metodika na zavedenie modelu CAF pre ostatné súdy, ktoré ju môžu prevziať, postupovať v rámci nej a zlepšovať tak vlastné výsledky.

Projekt bol zameraný na zamestnancov inštitúcií súdneho systému ako aj Ministerstva spravodlivosti SR.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 2 154 235,01 €.

 

Viac informácií o projekte.

https://www.crz.gov.sk/3144219/

Míľniky projektu:

2018
Prípravná fáza samohodnotenia
Prípravná fáza predstavuje súhrn aktivít súvisiacich s jasným naplánovaním procesu samohodnotenia. Pre potreby stanovenia celkového rozpočtu na CAF tímy, boli namodelované súdy a ich priemerný počet zamestnancov.

V rámci prípravnej fázy samohodnotenia bol vypracovaný Komunikačný plán implementácie modelu CAF pre fázu 1 a 2.
2018
2018
Proces samohodnotenia
Pre členov vytvorených CAF tímov bolo zorganizované školenie, v rámci ktorého získali nielen potrebné informácie o logike modelu, ale aj základné zručnosti potrebné pre prípravu a spracovávanie samohodnotiacej správy.

Finálna verzia samohodnotiacej správy bola následne po zapracovaných pripomienkach zamestnancov a konsenzuálnom hodnotení v CAF tíme predložená na schválenie vrcholovému manažmentu organizácie (na pilotných súdoch).
2018
2019 - 2020
Akčný plán zlepšovania
Po ukončení samohodnotenia boli zhromaždené všetky podnety na zlepšovanie vyplývajúce zo samohodnotiacej správy, spätnej správy z posúdenia a námetov doručených od zamestnancov.

V rámci realizácie Akčného plánu zlepšovania bolo zabezpečené:
  • postupné zavádzanie procesného manažérstva so softvérovou podporou,
  • účasť zamestnancov na školeniach v prospech zvyšovania kvality personálu,
  • realizácia zlepšovacích aktivít definovaných v Akčnom pláne zlepšovania vo forme mikroprojektov.
2019 - 2020
2020
Externá spätná väzba modelu CAF – Efektívny používateľ modelu CAF (ECU)
Záujemci mali možnosť zapojiť sa do realizácie Externej spätnej väzby modelu CAF podaním žiadosti na Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

Proces externej spätnej väzby bol založený na hodnotení 3 pilierov. Na ich základe sa prostredníctvom jasných auditných dôkazov hodnotilo, jednak naplnenie metodického postupu jednotlivých krokov implementácie modelu CAF až po preukázanie samotného procesu zlepšovania, a taktiež napĺňanie princípov výnimočnosti prostredníctvom prístupov, ktoré organizácia zavádzala a rozvíjala.

Po úspešnom absolvovaní procesu Externej spätnej väzby získal každý pilotný súdy titul Efektívny používateľ modelu CAF, ktorý je uznávaný v celej Európe.
2020