Zvyšovanie účinnosti súdnictva prostredníctvom ochrany/posilnenia postavenia obetí a zraniteľných strán

Zvyšovanie účinnosti súdnictva prostredníctvom ochrany/posilnenia postavenia obetí a zraniteľných strán

Spoločným úsilím k  zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Projekt Zvyšovanie účinnosti súdnictva prostredníctvom ochrany/posilnenia postavenia obetí a zraniteľných strán získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 1 020 000,00 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 180 000,00 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Cieľom projektu je prispieť k zefektívneniu a skvalitneniu justičného systému v oblasti ochrany obetí zločinu a maloletých v rámci rodinných právnych sporov. Súčasťou tejto snahy je aj pilotný projekt zameraný na urovnanie rodinných právnych sporov na vybraných súdoch.

Od októbra 2019 sa tak v záujme čo najlepšej ochrany maloletých vytvára prostredie na blízku spoluprácu medzi sudcami, psychológmi, sociálnymi ochrancami či mediátormi v rodinných právnych sporoch, ktorí sú špeciálne trénovaní na jednanie s maloletými. Prostredie, v ktorom dochádza k interakcii s maloletými, by tak malo zohľadňovať ich potreby a celé pojednávanie by pre nich malo byť menej stresujúce.

Tento projekt by mal dopĺňať a posilniť program Domáce násilie a násilie založené na rodovej príslušnosti financovaný z Nórskych fondov, keďže obete domáceho násilia potrebujú mimoriadne pochopenie a ochranu. Preto hlavným účelom projektu je vyplnenie medzier, ktoré nie sú pokryté programom pre násilie založené na rodovej príslušnosti.

Plánované ukončenie hlavných aktivít projektu sa očakáva v októbri 2022, kedy bude dosiahnutá komplexná ochrana zraniteľných účastníkov.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk.

Granty EHP predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a spoločenských rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Granty EHP na obdobie 2014 – 2021 dosahujú 1,55 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

  • #1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
  • #2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
  • #3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
  • #4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
  • #5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Granty EHP sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom podľa ich HDP.

Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90% priemeru EÚ.

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Hlavné míľniky:

2019 - 2022
Medzirezortné stretnutia za účelom posilnenia spolupráce či propagácie a šírenia znalostí medzi rôznymi štátnymi orgánmi
Jedná sa o odborné stretnutia zástupcov ministerstiev, generálnej prokuratúry, policajného zboru alebo aj občianskych združení k téme výsluchov obzvlášť zraniteľných obetí a ich vplyv na psychiku, ale aj na tému výsluchových miestností. Výsledkom týchto stretnutí by mali byť opatrenia, ktoré zosúladia postupy rôznych štátnych orgánov voči obetiam. Ďalším aspektom je zavedenie ochranných príkazov, ktoré sú zamerané na páchateľa (ako napríklad zákaz priblíženia sa, elektronické monitorovanie), alternatívne tresty a ochranné opatrenia (skúšobné a resocializačné programy pre páchateľov).

Prvého medzirezortného stretnutia sa zúčastnili zamestnanci z MS SR, zástupcovia OS BA II, OS Galanta, OS Rimavská Sobota, OS Zvolen, OS Prešov, KS v Prešove, OS Rožňava, OS Spišská Nová Ves a v neposlednom rade APZ v BA. Program sa niesol predstavením projektu, pokračujúc témou Vypočutie názoru dieťaťa, výsluch zraniteľných osôb, dobrá prax z APZ v SR a ČR a ukážok pomôcok.

Prvého medzirezortného stretnutia sa zúčastnili zamestnanci z MS SR, zástupcovia OS BA II, OS Galanta, OS Rimavská Sobota, OS Zvolen, OS Prešov, KS v Prešove, OS Rožňava, OS Spišská Nová Ves a v neposlednom rade APZ v BA. Program sa niesol predstavením projektu, pokračujúc témou Vypočutie názoru dieťaťa, výsluch zraniteľných osôb, dobrá prax z APZ v SR a ČR a ukážok pomôcok.

Stretnutie prebiehalo medzi MS SR a viacerými inštitúciami ako napr. OS Zvolen, OS BA II, OS Galanta, Okresná prokuratúra BB, UPSVaR Zvolen a KS v BB. Prítomní boli informovaní o stave projektu vrátane upresnenia detailov blížiacej sa Úvodnej konferencie s medzinárodnou účasťou. Následne sa diskusia upriamila na potenciál zriadenia špeciálnych výsluchových miestností a priebeh samotného výsluchu s obeťami.

Účastníci tohto medzirezortného stretnutia boli MS SR, APZ v BA, OS Zvolen, OS BA II, OS Galanta. Programom stretnutia bol Úvod ku kapitolám metodiky vypočúvania zraniteľných obetí. Zástupca z Akadémie Policajného zboru v Bratislave svojím príspevkom informovala o špecifikách výsluchu a o kurze po názvom Špeciálne výsluchové miestnosti.

Informačná kancelária pre obete v Bratislave bola navštívená zástupcom MSSR. Zúčastnení predstavili doterajšie aktivity a ciele o projektoch, ktoré sú zamerané na skvalitnenie prístupu k obetiam trestných činov na súdoch a súčasne aj počas konania civilných súdov počas riešenia rodinných sporov. Pracovný rozhovor/sieťovanie považujú zástupcovia MVSR za obojstranne​ prínosné. Výsledkom je prejavený záujem o spoluprácu v rámci Memoranda o spolupráci medzi oboma rezortmi. 

Medzirezortného stretnutia sa zúčastnili zamestnanci z MS SR a UPSVaR BA, kde predmetom diskusie bolo prehĺbenie spolupráce zapojením sa do projektu v rámci vzdelávania sudcov a možnosti vyhľadania vhodných lektorov. Boli diskutované viaceré nedostatky z pohľadu viktimizácie dieťaťa, a chýbajúce krízové centrá.

Stretnutia sa zúčastnili zamestnanci MS SR a KMC-IVPR, NKS. Prítomní sa venovali témam v oblasti ochrany práv maloletých detí, ostatných návrhoch zo strany rôznych občianskych iniciatív poskytujúcim poradenstvo, zastupovanie a iné aktivity v témach maloletých detí v rodinnoprávnej agende.

2019 - 2022
2020 - 2022
Mediálna kampaň
Pre širokú verejnosť a odborníkov.
Dňa 10. a 11. februára 2020 sa uskutočnila otváracia konferencia vo Vzdelávacom a rehabilitačnom centre prokuratúry Slovenskej republiky v Starej Lesnej. Za MS SR sa jej zúčastnilo vedenie MS SR, celý projektový tím a odborný tím MS SR.

V rámci programu boli predstavené témy k výsluchu obzvlášť zraniteľných obetí v prípravnom konaní s osobitým dôrazom na výsluch dieťaťa, druhotná viktimizácia obzvlášť zraniteľných obetí, praktické skúsenosti z prevádzkovania vypočúvacích miestností a mnohé ďalšie.

Zahraničnými hosťami boli p. Jürgen Hahn ako sprievodca štruktúrovaným vypočutím pre deti vo forenznom kontexte za Ministerstvo vnútra, digitalizácie a migrácie Baden- Württemberg a pplk. Mgr. Martina Petrovičová z Policajného prezídia Českej republiky, ktorá prezentovala skúsenosti Policie ČR s používaním špeciálnych výsluchových miestností pri úkonoch s obzvlášť zraniteľnými obeťami.
Aktuálne sa začali prípravy na vyhlásenie verejného obstarávania vrátane prípravy opisu predmetu zákazky.
2020 - 2022
2021 - 2022
Úprava špecializovaných izieb na 8 súdoch
Naprieč Slovenskom dôjde k úpravám špecializovaných izieb na krajských a okresných súdoch za účelom eliminácie stresu obetí. Pre plynulú realizáciu tejto aktivity sme požiadali správcu programu o zmenu v projekte, v rámci ktorej sa zapojené súdy stali partnermi projektu.
Za účelom zlepšiť vedomosti o zaobchádzaní s obeťami sa finalizuje príručka pod názvom „Zvyšovanie efektívnosti a kvality justičného systému v oblasti ochrany obetí zločinu a ochrany maloletých v rámci rodinných právnych sporov“.

Príručka poukazuje na zriadenie špecializovaných miestností na vybraných súdoch, ako aj na vedenie výsluchu a vypočúvanie tak, aby deti a obzvlášť zraniteľné obete neboli sekundárne viktimizované, a aby pre nich boli vytvorené vhodné podmienky počas súdneho konania.
2021 - 2022
2021 - 2022
Edukačný program pre mediátorov a sudcov
Edukačný program pre mediátorov a sudcov
2021 - 2022
2021 - 2022
Tvorba programu zameraného pre sudcov a prokurátorov
Cieľom je vytvorenie edukačného programu, ktorý nielen zlepší vedomosti o zaobchádzaní s obeťami, ale aj vytvorí súčinnosť medzi prokuratúrou a súdmi, čím sa zjednotí postoj k obetiam počas celého justičného konania. Tento cieľ zahŕňa vytvorenie synergie medzi prokuratúrou a súdmi a týmto spôsobom predstavuje ustanovujúcu jednotu postoja k obetiam počas celého justičného konania
2021 - 2022
2022
Študijný pobyt pre sudcov, prokurátorov a zamestnancov MS SR
Uskutočnia sa 2 zahraničné cesty do Nórska pre 16 sudcov, 16 prokurátorov a 4 zamestnancov MS SR. Cieľom týchto návštev má byť odovzdávanie najlepšej praxe z Nórska, zlepšovanie znalostí o spôsoboch a postupoch navrhnutých na ochranu obetí a zavedenie opatrení na predchádzanie sekundárnej a opakovanej viktimizácie v súdnych konaniach.

Pre plynulú realizáciu týchto návštev sa podarilo nadviazať spoluprácu so Správou nórskych súdov (Norwegian Courts Administration), s ktorou je podpísaná Dohoda o spolupráci. Vďaka tejto spolupráci s nórskym partnerom by mala byť docielená výmena odborných znalostí s cieľom zvýšiť kvalitu trestného stíhania v rodinnom práve.
2022

Galéria

Otváracia konferencia so zahraničnou účasťou (10. – 11.02.2020 v Starej Lesnej)

Medzirezortné stretnutie (27.09.2021 v Bratislave)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Račianska 71
831 02 Bratislava

Manažér projektu
Ing. Jana Kišacová
+421 2 888 91281
jana.kisacova@justice.sk