ADR / Alternatívne riešenie sporov

Aktuality

V nadväznosti na schválený Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku došlo k predĺženiu projektu do konca júna 2022.
V rámci podaktivity 3 národného projektu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky „Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike“ sa ukončila súťaž na zabezpečenie mediátorov, ktorí budú na základe odporučenia súdu poskytovať mediáciu účastníkom súdnych konaní bezplatne.
V spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave sa dňa 16. apríla 2021 uskutočnila odborná rozprava s názvom…